GDPR

Ovansiljans Elmän AB:s behandling av personuppgifter följer alltid Dataskyddsförordningen och övrig förekommande lagstiftning. Ovansiljans Elmän AB hanterar endast de personuppgifter som behövs för att Ovansiljans Elmän AB ska kunna uppfylla sin del av avtalet.

Personuppgifter kan komma utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är avtal, intresseavvägning och i vissa fall rättslig förpliktelse. I de fall som information lämnas till oss via e-post eller kontaktformulär på vår hemsida så ges samtycke till att eventuella personuppgifter registreras.

Kundens personuppgifter kommer att sparas under tiden kundförhållandet består och de flesta uppgifter kommer att raderas fem år efter att kundförhållandet avslutas. Vi har i några fall skyldighet att enligt lag & garantier behålla vissa uppgifter såsom till exempel fakturauppgifter. I övrigt sparas bara uppgifter där vi har ett berättigat ändamål att behandla uppgifterna.

Kunden har rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan kunden begära begränsning av Ovansiljans Elmän AB:s behandling av kundens personuppgifter. Kunden har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter.